La barbe et les chaveux; Assi ghat, Varanasi, Uttar Pradesh
Beard and hair dressing; Varanasi, Uttar Pradesh