Artiste musicien jouant du hautbois (shenai); palais de Jaipur, Rajasthan
Music artist playing shenai; Jaipur Palace, Rajasthan