Musicien près du Pathwon-ki-Haveli; Jaisalmer, Rajasthan Musician near the Pathwon-ki-Haveli; Jaisalmer, Rajasthan